Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola  Slavičín - Vlára, příspěvková organizace, Nad Ovčírnou 351, 76321 Slavičín
                   
Vnitřní  řád školní jídelny              
                   
Adresa školy: Mateřská škola Slavičín - Vlára, Nad Ovčírnou 351, 76321 Slavičín
Telefon:   577341301, 739314815          
Vedení:   vedoucí školní jídelny - Radmila Bednářová    
    hlavní kuchařka - Romana Hnilová        
                   
1. Zásady provozu                
Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláškou 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb. - školským zákonem. Základní 
vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny.    
2. Provoz ŠJ                
Pracovní doba: 6,30 - 15,00 hodin          
Výdejní doba pro děti: přesnídávka - 7,30 hodin        
    oběd - 11,30 hodin          
    odpol. svačinka - 14,00 hodin        
Výdejní doba pro zaměstnance MŠ: oběd - 11,30 hodin      
Je zakázán odběr jídla do jídlonosičů.            
3. Výše stravného                
Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategorií činí:  
děti 3-6 let: přesnídávka 10,00 Kč   děti 7-10 let: přesnídávka 10,00 Kč
  (nápoj 3,00 Kč)         oběd   20,00 Kč
  oběd   17,00 Kč       odpol. svačinka 6,00 Kč
  odpol. svačinka 6,00 Kč       celý den   36,00 Kč
  celý den   33,00 Kč            
4. Placení stravného                
Placení stravného se provádí převodem z účtu od 10. - 15. dne v měsíci na účet mateřské
školy 181294086/0300. Seznamy dětí s VS a finanční částkou jsou vyvěšeny na nástěnce 
u třídy a na www.msvlara.estranky.cz. Další termín placení si rodiče dohodnou s ředitelkou 
MŠ nebo vedoucí ŠJ nejpozději do posledního dne v měsíci. Při nedodržení tohoto termínu 
bude dítě po předchozím písemném upozornění vyloučeno z docházky v MŠ.  
5. Odhlášky ze stravování              
Na přechodnou dobu se provádí do 8,00 hodin u učitelky ve třídě osobně nebo telefonicky 
na čísle 577341301, 739314815, na další den do 16,00 hodin.      
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.        
6. Jídelní lístek                
Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše
vybraných potravin. Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen na nástěnce MŠ a webových
stránkách školy.                
7. Dotazy a připomínky              
Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedoucí ŠJ nebo ředitelkou MŠ.

 

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

 

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na kulturní prostředí při stolování
 • na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
 • na dostatek času pro konzumaci oběda

 

Strávník má povinnost:

 

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy
 • odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli (mladším dětem pomáhá pedagogický pracovník)

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 

 • pedagogický pracovník zajišťující dohled nad dětmi zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 • děti jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy a pedagogickému dohledu povinni dodržovat pravidla slušného chování
 • dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy která vydává stravu, jsou povinni respektovat práva dětí a zajišťovat jejich uplatňování
 • vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

 

Datum: 1. 9. 2018

Vedoucí školní jídelny: Radmila Bednářová

Ředitelka školy: Mgr Žaneta Spurná