Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte, rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

I.

Úvod

Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho novelizací, zákona č. 500/2004 Sb., zákon správní řád, ve znění z. č. 413/2005 Sb., z vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a z dalších právních předpisů a norem v aktuálním znění.

II.

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Dítě má právo:

 • na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností;
 • na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu;
 • na odpočinek a volný čas, na účast ve hře odpovídající jeho věku a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi;
 • na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví;
 • užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství;
 • na bezpečnost a ochranu zdraví dítěte v MŠ;
 • na zvláštní péči a výchovu v případě postižení.

Pravomoci ředitele:

Ředitel mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělání po dobu delší než dva týdny;
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ;
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské zařízení.

 

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Rodiče /zákonní zástupci/ mají právo:

- na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života

- po dohodě s ředitelem účastnit se na programu MŠ, na výchovné koncepci školy, mimoškolních aktivitách a být přítomni výchovným činnostem ve třídě

- konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou (učitelem) nebo ředitelem školy

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy;
 • projevit připomínky k provozu MŠ učitelce (učiteli) nebo řediteli školy;
 • na účast při adaptaci dítěte na kolektiv dětí v MŠ a prostředí školy;
 • vyžádat si informace o dítěti /zdravotní stav dítěte, výchovné problémy, atd./;
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.

Rodiče /zákonní zástupci/ jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy a bylo předáno osobně učitelům ve třídě;
 • vodit dítě vždy do MŠ čisté a upravené;
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte;
 • sledovat informační nástěnky;
 • zabezpečit dětem vhodné oblečení a obuv;
 • informovat učitele o případném zdravotním problému dítěte;
 • včas omlouvat nepřítomnost dítěte;
 • dodržovat stanovené termíny plateb poplatků za MŠ;
 • nahlásit změny v důležitých datech dítěte /změna bydliště, telefon, pojišťovna,…/;
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu a vnitřní režim MŠ;
 • řídit se školním řádem MŠ, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny;
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole:

 • odpovídají zato, co mají děti v šatních skříňkách, učitelé nejsou povinni kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, atd.);
 • rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny,…), které si dítě bere s sebou do školy.

III.

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Školní rok začíná v září a končí v červnu, provoz školy je celodenní, pracovní doba v MŠ Vlára je od 6.00 do 16.00 hodin (v době letních prázdnin od 6.00 do 15.30 hodin), v MŠ Nevšová (odloučené pracoviště) od 6.30 do 15.30 hodin (v době letních prázdnin je MŠ uzavřena a rodiče mohou v případě nutnosti využít MŠ Vlára). Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hodin, jinak po dohodě s ředitelem nebo učitelem podle aktuální potřeby rodičů.

Mateřská škola je po celou dobu svého provozu uzamčena, rodiče zvoní na zvonek a až poté jsou vpuštěni do mateřské školy.

Rodiče omlouvají děti tentýž den nejpozději do 8.00 hodin osobně nebo telefonicky.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušení školního řádu školy. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha,…) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. V případě, že dítě jeví známky nemoci při příchodu do MŠ, je pedagog oprávněn dítě nepřevzít a požadovat potvrzení lékaře o dobrém zdravotním stavu dítěte (tzv. ranní filtry).

Učitelé odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření (zmocnění), vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné.

Předávací zónu tvoří vstup z šatny do třídy. Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelům do třídy osobně. Provozní pracovnice není zodpovědná za převzetí dítěte a ani vydávání dítěte.

Ředitel školy může dle § 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ukončit docházku dítěte, jestliže bez řádného omluvení nedochází po dobu delší než dva týdny.

Dítě, které odchází z MŠ po obědě, si rodič vyzvedává od 11.45 do 12.15 hodin. Pokud dítě neodchází pravidelně, musí rodiče odchod nahlásit ráno učitelům. Rodiče dodržují stanovené časy, aby nebyl rušen polední odpočinek a úklidové práce v MŠ.

Provoz MŠ je do 16.00 hodin v MŠ Vlára a do 15.30 hodin v MŠ Nevšová, rodiče si vyzvedávají dítě do této hodiny. Pokud dítě zůstane v mateřské škole po ukončení provozu, učitel se pokusí spojit s rodiči telefonicky. Pozdní příchod je evidován. Opakované pozdní příchody jsou považovány za hrubé porušení školního řádu a v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

Informace o připravovaných akcích jsou v MŠ vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí a na našich webových stránkách:

Režim dne v mateřské škole:

 

6:00 – 8:00

(MŠ Vlára)

6:30 – 8:00

(MŠ Nevšová)

 • příchod dětí do MŠ
 • volné, spontánní činnosti
 • hygiena
 • ranní svačina

 

 

8:00 – 11:30

 • pohybové chvilky
 • zájmové, řízené činnosti dle RVP
 • přesnídávka
 • pobyt venku (pohybové aktivity, seznamování s přírodou a okolím)

 

11:30 – 12:15

 • oběd
 • hygiena

 

 

 

12:15 – 14:00

 • odpočinek
 • poslech relaxační hudby
 • četba
 • kreslení
 • pracovní a grafomotorické listy
 • didaktické a společenské hry

 

14:00 – 16:00

(MŠ Vlára)

14:00 – 15:30

(MŠ Nevšová)

 • hygiena
 • odpolední svačina
 • zájmové činnosti a aktivity dětí
 • odchod z MŠ

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše, jež umožňuje kapacita školy.

V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte je vyšší než počet volných míst v MŠ, ředitelka školy stanoví kritéria, dle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Do mateřské školy může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit pleny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, aj. Dbají, aby děti měly ve skříňkách pořádek.

Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, kázeň, zdvořilost) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

Povinné předškolní vzdělávání

Platí pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje od 8:00 do 12:00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách, pokud je provoz MŠ uzavřen.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělená mezinárodní ochrany.

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání

 • Individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy.

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce musí obsahovat:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekáváných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na polovinu listopadu a náhradní termíny na polovinu prosince, přesný termín bude se zákonným zástupcem dohodnut.

 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální.

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální. Zákonný zástupce musí přijetí oznámit spádové mateřské škole.

 • Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a) školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelství spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce omlouvá neúčast dítěte vždy písemně na formulář „Omluvný list“. Uvolnění dítěte je možné hlavně ze zdravotních důvodů (nemoc, návštěva lékaře či jiného specialisty, logopeda, léčebný či ozdravný pobyt), výjimečně z rodinných důvodů. Třídní učitelky evidují docházku své třídy. V případě, že je dítě neomluvené, informují ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje.

Nesprávný a pozdní způsob omlouvání nepřítomnosti bude posuzován jako neomluvená nepřítomnost se všemi jejími důsledky. Opakovanou neomluvenou absenci hlásí ředitelka školy orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření I. stupně:

 • Ředitelka školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).
 • Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.
 • Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření II až V. stupně:

 • Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření II až V. stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky školy nebo OSPOD.
 • Za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) je odpovědna jedna učitelka z příslušné třídy určená ředitelkou školy.
 • Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření II. až V. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.
 • Ředitelka školy vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. K ukončení poskytování podpůrného opatření II. až V. stupně dojde, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání nadaných dětí.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Zákonem č. 178/2016 Sb., ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění školský zákon, se s účinností od 1.9 2016 stanoví, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdřív však od 2 let. S odloženou účinností od roku 2020 bude předškolní vzdělávání organizováno pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Povinností ředitele je zajistit optimální podmínky pro vzdělávání, a to i pro děti ve věku od 2 do 3 let, pokud se v mateřské škole přímo vzdělávají. V případě, že se přijaté dvouleté děti budou v mateřské škole vzdělávat, musí se pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let přijmout opatření týkajících se hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání.

Ukončení docházky do MŠ (zákon 561/2004 Sb., § 35)

Ředitelka MŠ může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte po předchozím písemném upozornění:

 • pokud se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem;
 • pokud zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují povinnosti stanovené v tomto školním řádu;
 • pokud zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravné.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Evidence dětí:

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonných zástupců, pověřené vyzvedáváním dítěte, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Postup MŠ v případě, že dítě nebude vyzvednuto včas:

Pokud se pedagogickému pracovníkovi MŠ nepodaří kontaktovat žádnou osobu (zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu, zmocněnou k vyzvednutí dítěte z MŠ), je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD), a to prostřednictvím příslušného obecního úřadu, policie ČR, případně Městské policie.

V případě opakovaného pozdního vyzvedávání dítěte z MŠ může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění o narušení provozu MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) školského zákona.

Stravování dětí v mateřské škole:

Při pobytu ve škole se děti stravují třikrát denně a mají zajištěn celodenní pitný režim. Poplatek za stravování se platí vedoucí stravování, a to bezplatným převodem nebo hotově vždy do 15. dne následujícího měsíce. Jídelníčky jsou zveřejňovány v šatně dětí, což umožňuje rodičům promyšleně doma vhodně doplňovat dětem stravu. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce telefonicky nebo osobně ve školní jídelně nebo v MŠ. Neodhlášené obědy propadají.

Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu:

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsících červenci a srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy po projednání se zřizovatelem. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nejméně dva měsíce předem. Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení rozhodne.

Platby v mateřské škole:

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena vnitřní směrnicí MŠ Slavičín – Vlára:

Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

- Podle zákona č. 561/2004 Sb., a podle provádějící vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky 43/2000 Sb.

Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb., a upraven vnitřní směrnicí pro stravování dětí mateřské školy v MŠ Slavičín - Vlára.

IV.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí (ve smyslu § 29 zákona č. 461/2004 Sb., školského zákona), zejména:

1. Přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj při vzdělávání a s ním spojenými činnostmi.

2. Při vzdělávací činnosti zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí:

a) Pedagogický pracovník vykonává dohled nad dítětem do doby, kdy jej převezme od zákonného zástupce, či pověřené osoby, až do doby, kdy jej předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

b) Mimo budovu MŠ zodpovídá 1 pedagogický pracovník nejvýše za 20 dětí z běžné třídy. Výjimečně může ředitel tento počet zvýšit maximálně o 8 dětí.

c) Při činnostech náročnějšího charakteru (výlety, cvičení v tělocvičně) je zajištěna bezpečnost 2 pedagogickými pracovníky, výjimečně jinou zletilou osobou, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovněprávním vztahu k MŠ.

3. Vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojenými, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Školním úrazem se rozumí úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do jejích prostor až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při organizovaných akcích školou i mimo ni, které jsou uskutečňovány za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech a exkurzích. Školní úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě tam a zpět na místo, které bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

V.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace a násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je i výchovně-vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k tomu pochopit a porozumět dané problematice (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování) a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci s ředitelkou MŠ a se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení

VI.

 Zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči a požadována oprava či náhrada škody v co nejkratším termínu.

VII.

 Závěrečné ustanovení

Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školním zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

Seznámení se Školním řádem a dodržování Školního řádu je pro rodiče závazné.

 

Platnost od září 2018

Mgr. Žaneta Spurná

ředitelka školy