Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v MŠ

  •  

MIMOŘÁDNÁ PRAVIDLA PRO POBYT DĚTÍ V MŠ SLAVIČÍN - VLÁRA A MŠ NEVŠOVÁ

Po dohodě se zřizovatelem bude provoz obnovován postupně.

Od 25. 5. 2020 bude provoz zpřístupněn všem dětem (rodiče pracující a rodiče na MD).

Z důvodu zajištění hygienických opatření při spánkovém režimu, budeme do odvolání přijímat děti zákonných zástupců na mateřské/rodičovské dovolené či nepracujících pouze na dopolední program.

Současně žádáme rodiče, aby na doporučení KHS Zlín pečlivě sledovali stav svých dětí, zvažovali jejich docházku do kolektivu MŠ.

1. Provoz mateřské školy

Mateřská škola Slavičín - Vlára bude v provozu od 6.00 - 16.00 od pondělí 11. 5.2020, kde budou v provozu oba stávající vchody.

Mateřská škola Nevšová bude v provozu od 6.30 - 15.30 od pondělí 11.5.2020.

2. Epidemiologická opatření

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19 /zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu a jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest/.

Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky nebudou do mateřské školy přijaty.

Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID - 19 během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může zpět do kolektivu.

3. Před prvním vstupem předloží zákonný zástupce čestné prohlášení - toto prohlášení najdete pod textem, můžete si je předem připravit, vytisknout a vyplnit. V případě potřeby bude tiskopis k dispozici v MŠ.

4. Příchod do mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ, se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry.

Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách MŠ pohybovat vždy v roušce a to vždy po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ po předání dítěte IHNED opustí.

Doprovázející osoby budou dbát na to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry /není nutné u rodinných příslušníků/.

Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ max. po dvou dětech /rodinách/, ostatní počkají venku.

K největšímu nashromáždění lidí v MŠ docházelo v prostorách šaten vždy krátce před 8. hodinou ranní. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli.

Hned po vstupu do MŠ si dítě i doprovázející osoba vydesinfikují ruce. Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem doprovázející osoby či přítomné pracovnice školy důkladně /20-30 sekund/ umyje ruce vodou a mýdlem.

Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ prostorách školy roušky nosit nemusí.

Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku - pro případnou potřebu v sáčku označeném jménem.

Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky - ani na spaní.

5. Hygienická opatření

Velkou část dne budou děti trávit venku v areálu školy.

Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.

Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

Pracovnice MŠ budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.

Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně 1x denně. Nejméně 1x denně budou prováděna desinfekce toalet a umýváren.

Několikrát denně provedou pracovnice MŠ desinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (kliky dveří, zábradlí, stoly, zvonky, spínače světla).

Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

V prostorách MŠ bude docházet ke zvýšené desinfekci, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem, respiračními či alergickými obtížemi je vhodné do MŠ dávat.

6. Stravování

Stravování bude probíhat ve třídách v běžné podobě.

Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.

Jídlo dětem budou servírovat pracovnice MŠ, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

7. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závaždné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze

Porucha imunitního systému - např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

                                                                 b) při protinádorové léčbě

                                                             c) po transplantaci orgánů a/nebo kostní dřeně

Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/ náhradu funkce ledvin - dialýza.

Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

8. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které:

  • osobně naplňuje aspoň jeden bod (2 - 8) uvedený výše
  • pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje:

  • že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění / horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod./

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.

Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

Čestné prohlášení:

https://uloz.to/file/OwtVkclqmRkJ/priloha-cestne-prohlaseni-doc

 

6.5.2020

                                                                                                                                 Lenka Juříková

                                                                                                                               zastupující ředitelka